Bono Concilia Familia

Se queres ter fillos tes o...

Bono Concilia Familia

Que é?

O Bono Concilia Familia é unha axuda económica que serve para atender as necesidades puntuais de conciliación que teñen as familias. Con el contribúese ao pago de servizos puntuais de atención a nenas e nenos menores de 13 anos, sexa a domicilio ou por asistir a un servizo de conciliación autorizado pola Consellería de Política Social e Xuventude (ludotecas, espazos infantís ou servizos complementarios de atención á infancia). Tamén atende a asistencia a campamentos ou outros recursos de conciliación nos períodos de vacacións escolares.

Quen se pode beneficiar?

Poderán beneficiarse as familias con nenos e nenas menores de 13 anos que teñan a súa residencia en Galicia e precisen dun recueso para cubrir necesidades puntuais de conciliación polas obrigas laborais, persoais e as responsabilidades familiares.

Cales son os requisitos para solicitalo?

 • Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ter unha nena ou un neno menor de 13 anos.

Que supostos cubre?

 • Períodos de vacacións escolares.
 • Enfermidade do pequeno e imposibilidade de ser coidado polos membros da unidade familiar.
 • Enfermidade do coidador habitual.
 • Asistencia do coidador habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación.
 • Situacións puntuais de carácter laboral que impidad a atención do neno ou da nena.
 • Situacións puntuais de coidado a familiares ata o segundo grao de parentesco que impidan a atención do neno ou da nena.

Cando se pode solicitar?

O prazo está aberto desde o 5 de xullo de 2023 ata o 15 de setembro.

Cal é o seu importe?

A axuda consiste nunha achega que pode acadar ata o 100% do servizo prestado cunha contía máxima de ata:

 • 500 euros por unidade familiar, no caso de contratación dunha persoa empregada do fogar ou servizos de atención á infancia a domicilio.
 • 200 euros por cada neno ou nena, no caso de asistencia a servizos de conciliación autorizados pola Consellería de Política Social e Xuventude ou a campamentos.

Como se fai efectiva a axuda?

Coa presentación da solicitude de Bono Coidado deberase entregar a seguinte documentación xustificativa:

a) No caso de contratación de servizos de atención a domicilio, de servizos de conciliación autorizados pola Consellería de Política Social e Xuventude ou campamentos:

 • Facturas orixinais onde conste expresamente o día e hora/s en que se prestou o servizo xunto cos xustificantes bancarios que acrediten o seu pagamento. Tamén se aceptará xustificación do pagamento en efectivo mediante un recibín do/a provedor/a.
 • Xustificación documental da situación puntual que dá dereito á percepción da axuda.

b) No caso de contratación dunha persoa empregada do fogar ou ampliación das horas dun contrato preexistente:

 • Contrato de traballo onde conste expresamente o período de contratación, o seu obxecto e o intervalo horario no que se presta o servizo.
 • Xustificantes bancarios do pagamento do salario e das cotas da Seguridade Social.